Kaynakça

TBMM Basın Çalışma Yönetmeliği

6 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27250

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BASIN VE YAYIN MENSUPLARININ

ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarına ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sarı basın kartı sahibi olan yerli ve yabancı basın ve yayın mensuplarını kapsar.

Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 168 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Basın ve yayın kuruluşları:

1) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazeteleri,

2) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan haftalık siyasi dergileri,

3) TBMM Televizyon Müdürlüğünü,

4) TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,

5) Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından frekans tahsisi yapılan ulusal nitelikteki televizyon kuruluşlarını,

6) Yukarıda tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının en az on tanesiyle, paralı haber bülteni verme anlaşması olan siyasi nitelikteki Türk haber ajanslarını,

7) Uluslararası düzeyde dağıtımı yapılan ve yayınlanan, Türkiye’de temsilciliği bulunan siyasi nitelikteki yabancı günlük gazete, haftalık dergi, haber ajansı ve televizyon kuruluşlarını,

  1. b) Basınla İlişkiler Kurulu: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TBMM’nin basın ve yayın mensupları ile ilişkilerini düzenleyen, yürüten ve gerektiğinde Yönetmelik değişikliği ve uygulama kararları alarak, bu kararları TBMM Başkanı veya Başkanlık Divanının onayına sunmakla görevli kurulu,
  2. c) Basın Şeref ve Sürekli Basın Kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, basın ve yayın mensuplarına verilen sürekli nitelikteki basın kartlarını,

ç) Geçici Basın Kartı: Parlamento muhabiri kartı taşımayan ve TBMM’ye günübirliğine gelen sarı basın kartı sahibi Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,

  1. d) Geçici Basın Özel Kartı: Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile (a) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,
  2. e) Parlamento Muhabirleri Derneği: Parlamento muhabirleri arasında mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarını rahat ve düzenli biçimde sürdürmelerini temin etmek amacıyla kurulan derneği,
  3. f) Parlamento Muhabiri: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM’nin çalışmalarını izlemek üzere görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Basınla İlişkiler Kurulunca kendilerine fotoğraflı parlamento muhabiri kartı verilen basın ve yayın mensuplarını,
  4. g) Parlamento Muhabiri Araç Giriş Kartı: TBMM’de görev yapan Parlamento Muhabiri Kartı sahibi basın ve yayın mensuplarının araçları için hazırlanan giriş kartını,

ğ) Parlamento Muhabiri Kartı: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM’nin faaliyetlerini izlemekle görevlendirilen en az beş yıllık sarı basın kartı sahibi muhabir, kameraman ve foto muhabirlerine unvanları yazılmak koşuluyla, Basınla İlişkiler Kurulunca verilen fotoğraflı ve süreli giriş kartını,

  1. h) Sarı Basın Kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen sarı renkli ve resmi nitelikteki basın kartını,

ifade eder.

 

Genel hükümler

             MADDE 5 – (1) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM’nin çalışmalarını bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izleyebilirler. Bu amaçla TBMM’de sürekli muhabir, foto muhabiri ve kameraman görevlendirebilirler.

(2) TBMM Basınla İlişkiler Kurulu tarafından, kararlaştırılan tahsis sayısınca, basın ve yayın kuruluşlarının muhabir, foto muhabiri ve kameramanlarına parlamento muhabiri kartı verilir.

(3) Basın ve yayın kuruluşlarının TBMM’de görevlendirmek istedikleri muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin, en az beş yıllık sarı basın kartı sahibi olmaları gerekir.

(4) Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından akreditasyonu yapılmamış yabancı basın ve yayın mensupları, TBMM’de film ve fotoğraf çekimi ile röportaj yapmak istediklerinde, taleplerini öncelikle Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, basın müşavirliklerine veya büyükelçiliklere iletmeleri gerekmektedir. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden gelecek izin talep yazısını müteakip, ilgililere izin verilip verilmeyeceğine yetkili makam karar verir.

İKİNCİ BÖLÜM

Basınla İlişkiler Kurulu ve Görevleri

Basınla İlişkiler Kurulu ve görevleri

             MADDE 6 – (1) Basınla İlişkiler Kurulu; ilgili İdare Amirinin başkanlığında, İletişim Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ile Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin katılımıyla oluşur.

(2) Basınla İlişkiler Kurulu ayda bir kez toplanarak, TBMM’nin basınla ilişkili konularını görüşür, parlamento muhabirleri ile ilgili tutanakları inceler ve karara bağlar.

(3) Kurul Başkanı, kendisinin yokluğunda Kurulun toplantısına başkanlık etmek üzere diğer İdare Amirlerinden birine vekâlet verebilir.

(4) Kurul, basın ve yayın kuruluşlarına tahsis edilecek parlamento muhabiri kartlarının sayısını karara bağlar. Kart tahsis işlemlerinde Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ve Basın İlan Kurumundan temin edilecek bilgiler dikkate alınır.

(5) Kurul, TBMM Başkanının onayını alarak, olanaklar ölçüsünde basın ve yayın kuruluşlarına TBMM binaları içerisinde çalışma bürosu tahsis edebilir.

(6) Kurulun sekreterya hizmetleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kart Başvuru Usulü, Kartların Düzenlenmesi ve Verilmesi

Başvuru usulü

             MADDE 7 – (1) TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, her yasama yılı başlangıcından bir ay önce, basın ve yayın kuruluşlarına kart tahsis sayılarını bildiren birer yazı göndererek, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olmak üzere TBMM’de görevlendirecekleri mensuplarının kimliklerinin bildirilmesini ister.

(2) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM’de görevlendirmek istedikleri mensuplarının kimliklerini yedi gün içinde yazılı olarak bildirirler. Bildirimlere başvuru sahibinin dolduracağı form ile birlikte sarı basın kartı örneği ve iki adet fotoğrafı eklenir.

Kartların düzenlenmesi ve verilmesi

             MADDE 8 – (1) TBMM’de görev yapacak basın ve yayın mensuplarına verilecek parlamento muhabiri kartı, araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartının biçim yönünden düzenlenmesi ile hak sahiplerine verilmesine ilişkin işlemler, Basınla İlişkiler Kurulunun belirleyeceği çerçeve içerisinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Parlamento muhabiri kartı başvuruları ilgili İdare Amirinin Başkanlığında Kurulda karara bağlanır. Parlamento muhabiri araç giriş kartları ise ilgili İdare Amirinin parlamento muhabiri araç giriş kartı başvuru formlarını onaylamasından sonra hazırlanır.

(2) Parlamento muhabiri kartı, araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından imzalanır, sahiplerine imza karşılığında teslim edilir. Kart sahiplerinin isim listesi Koruma Müdürlüğüne bildirilir. Kartların geçerlilik süresi bir yasama yılıdır.

(3) Hazırlanan kart örnekleri, Koruma Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı ile Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığına bilgi amacıyla gönderilir.

Parlamento muhabiri kartı

             MADDE 9 – (1) Parlamento muhabiri kartı almak üzere başvuruda bulunanların sarı basın kartı kullanım süreleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden temin edilecek bilgiyle tespit edilir. Başvurular, Basınla İlişkiler Kurulunda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, başvuru sahiplerine parlamento muhabiri kartı verilip verilmeyeceğine karar verilir.

(2) Parlamento Muhabirleri Derneği eski başkanları ile basın şeref kartı sahiplerine koşulsuz, sürekli basın kartı sahiplerine ise bir basın yayın kuruluşunda fiilen çalıştığını belgelemesi koşuluyla Basınla İlişkiler Kurulunca parlamento muhabiri kartı verilebilir.

(3) Parlamento muhabiri kartı aldıktan sonra çalıştığı işyeri ile ilişiği kesilen basın ve yayın mensupları, aldıkları tanıtma ve araç giriş kartlarını 30 gün içinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. İlgili basın ve yayın kuruluşlarından veya meslekten ayrıldığı tespit edilen basın ve yayın mensubunun kartı geçerliliğini yitirir. Kartını teslim etmeyenlerin isimleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Koruma Müdürlüğüne bildirilir. Adı geçen kişiler, kartlarını iade edinceye kadar basın kimliğiyle TBMM’ye alınmazlar.

(4) İşyeri değiştiren basın ve yayın mensupları, eski kartlarını geri vermedikçe kendilerine yeni kart verilmez.

(5) İşyeri değişikliğinde, yeni işyerine ait başvurunun, kartın kaybedilmesi halinde ise gazetede yayınlanan kayıp ilanının, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

Geçici basın kartı

             MADDE 10 – (1) Parlamento muhabiri kartı sahibi olmayan basın ve yayın mensuplarından, TBMM’de belli bir toplantıyı izlemek veya bir görüşme yapmak üzere gelenlere, sarı basın kartı sahibi olmaları koşuluyla ve bu kart karşılığında Basın Bürosundan geçici basın kartı verilir.

(2) Geçici basın kartı alanlar, Genel Kurul salonunda ve komisyon salonlarında basına ayrılan yerlerde oturur. Genel Kurul çalışmaları sürerken, TBMM kulislerine kesinlikle giremezler. Geçici basın kartlı basın ve yayın mensupları, işleri bitince geçici basın kartını geri vererek TBMM’den ayrılırlar.

Geçici basın özel kartı

             MADDE 11 – (1) Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına, TBMM çalışmalarını izleyebilmeleri amacıyla, sahip oldukları basın kartlarıyla değiştirmek üzere Basın Bürosundan basın özel kartı verilir.

Parlamento muhabiri araç giriş kartı

             MADDE 12 – (1) Parlamento muhabiri kartı taşıyanların beyan edeceği sadece bir araca, parlamento muhabiri tanıtma kartı ve araç tescil belgesinin önlü arkalı fotokopisi ile birlikte başvurusu halinde parlamento muhabiri araç giriş kartı verilir. Araç başkası adına kayıtlı ise başvuru sahibinden TBMM araç giriş kartı taahhütnamesi alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Film ve Fotoğraf Çekimleri ile Basın Toplantısı

Basın toplantısı ve çekimler

             MADDE 13 – (1) TBMM’nin ana bina ve eklentileri ile bahçeleri içerisinde canlı yayın, film ve fotoğraf çekimleri izne tabidir. Çekim izin formu, muhabir unvanlı kişi tarafından doldurulur ve imzalanır. İzin, ilgili İdare Amiri veya yetkilendireceği İletişim Daire Başkanı ya da Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilir. Çekim izinleri, belirtilen kişi, mekân, süre ve zamanla sınırlıdır.

(2) Aksine bir karar olmadıkça, TBMM Genel Kurul toplantılarında, basın locasından flaş kullanılmamak kaydıyla fotoğraf çekimi yapılabilir. TBMM Televizyonu dışında Genel Kurul Salonuna kamera alınmaz.

(3) Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film ve fotoğraf çekimleri, Komisyon Başkanı ve siyasi parti grup başkanvekilinin iznine bağlıdır. Basın mensupları, toplantıları kendilerine ayrılan bölümlerden izleyebilirler.

(4) TBMM Basın Toplantı Salonunda, sadece halen milletvekili olanlar ile TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları partilerine mensup milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı yapabilirler.

(5) TBMM Şeref Holünde Meclis Başkanının katılacağı programlar haricinde televizyon programı yapılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Şartları ve Denetim

Çalışma şartları

             MADDE 14 – (1) Parlamento Muhabirleri; Genel Kurul toplantılarını, izinli olarak da komisyon ve siyasi parti grup toplantılarını kendilerine ayrılan yerlerde izleyebilirler.

(2) Parlamento muhabirleri TBMM içerisinde kütüphane, lokanta, berber, kendilerine ayrılan açık otopark ve benzeri hizmetlerden yararlanabilirler.

(3) Basın Bürosunda yapılan basın toplantıları hariç, kameramanlar ve foto muhabirleri, izinsiz olarak kamera ve fotoğraf makineleriyle birlikte, TBMM binalarında ve bahçelerinde dolaşamazlar, izin verilmedikçe komisyon ve siyasi parti grup toplantı salonlarına giremezler.

(4) Geçici basın kartı taşıyanlar, kulislere giremezler, Genel Kurul toplantılarını basın locasından, komisyon çalışmalarını ve basın toplantılarını ise basına ayrılan bölümlerden izleyebilirler.

Denetim

             MADDE 15 – (1) Parlamento muhabirleri giriş ve çıkışlarda TBMM Şeref Kapısını kullanamazlar. Basın ve yayın mensupları kendilerine verilen tanıtım kartlarını TBMM kampüsü içinde yakalarına takarlar.

(2) Parlamento muhabirlerinin TBMM içerisindeki davranış ve tutumları Basınla İlişkiler Kurulu üyeleri tarafından denetlenir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan, izinsiz ya da çekim izin formunda belirtilen kişi, mekân, süre ve zaman dışında çekim yapan, kılık kıyafeti Meclis kampüsünde çalışmaya uygun olmayan basın ve yayın mensubunun durumu tutanakla tespit edilir ve Kurulda görüşülür. Kurulca ilgilinin uyarılmasına karar verilirse, Kurul kararı, Kurul Başkanının yazısıyla ilgiliye tebliğ edilir. Aynı tutumunda ısrar ettiği belirlenen ilgilinin parlamento muhabiri kartı Kurulca iptal edilir ve durum ilgilinin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.

(4) TBMM’nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici eylem ve davranışta bulunan basın ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilgili İdare Amirince iptal edilir, durum ve kartın iptal gerekçesi ilgiliye ve kurumuna bildirilir. Kartı iptal edilen parlamento muhabiri, iptal süresince TBMM kampüsünde basın ve yayın faaliyeti yürütemez.

(5) Geçici basın kartı ve basın özel kartı verilen basın ve yayın mensupları da kart iptalinin dışında bu madde hükümlerine tabidir.

(6) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin ve Kurul tarafından alınacak ilgili kararların uygulanmasında TBMM Güvenlik Yönetmeliği hükümleriyle de uyumlu olacak şekilde Koruma Müdürlüğü ile işbirliği yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kıyafet

             MADDE 16 – (1) Parlamento Muhabirleri ile diğer basın ve yayın mensupları, TBMM içerisinde, TBMM İçtüzüğünün 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uygun çalışırlar. Kadın muhabirler yönetmelik ve genelgelere uygun pantolon da giyebilirler. Bu hükmü ihlal edenler, kampüs içinde uyarılırlar, Genel Kurulda ise dışarı çıkarılırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 17 – (1) 30/5/1998 tarihli ve 23357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik, 13/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

                MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BASIN VE YAYIN MENSUPLARININ
ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, basın ve yayın mensuplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesindeki çalışmalarına ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, basın kartı sahibi olan yerli ve yabancı basın ve yayın mensuplarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 168 inci maddesi ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Basın kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen resmî nitelikteki basın kartını,
b) Basın şeref ve sürekli basın kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, basın ve yayın mensuplarına verilen sürekli nitelikteki basın kartlarını,
c) Basın ve yayın kuruluşları:
1) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazeteler ile haftalık siyasi dergileri,
2) TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığını,
3) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından frekans tahsisi yapılan ulusal nitelikteki televizyon kuruluşlarını,
4) (1) ve (3) numaralı alt bentlerde tanımlanan en az 10 basın ve yayın kuruluşu ile paralı haber bülteni verme anlaşması olan siyasi nitelikteki Türk haber ajanslarını,
5) Uluslararası düzeyde dağıtımı yapılan ve yayınlanan, Türkiye’de temsilciliği bulunan siyasi nitelikteki yabancı günlük gazete, haftalık dergi, haber ajansı ve televizyon kuruluşlarını,
ç) Geçici basın kartı: Parlamento muhabiri kartı taşımayan ve TBMM’ye günübirliğine gelen basın kartı sahibi Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,
d) Geçici basın özel kartı: Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile (c) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,
e) Güvenlik Yönetmeliği: TBMM Başkanlık Divanınca kabul edilerek yürürlüğe giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliğini,
f) Kurul: Basınla İlişkiler Kurulunu,
g) Parlamento muhabiri: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM’nin çalışmalarını izlemek üzere görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurul tarafından kendilerine parlamento muhabiri kartı verilen basın ve yayın mensuplarını,
ğ) Parlamento muhabiri araç giriş kartı: TBMM’de görev yapan parlamento muhabiri kartı sahibi basın ve yayın mensuplarının araçları için hazırlanan giriş kartını,
h) Parlamento Muhabirleri Derneği: Parlamento muhabirleri arasında mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarını rahat ve düzenli biçimde sürdürmelerini temin etmek amacıyla kurulan derneği,
ı) Parlamento muhabiri kartı: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM’nin faaliyetlerini izlemekle görevlendirilen en az beş yıllık basın kartı sahibi muhabir, kameraman ve foto muhabirlerine, unvanları yazılmak koşuluyla, Kurul tarafından verilen fotoğraflı ve süreli giriş kartını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Basınla İlişkiler Kurulu
Kurul ve görevleri
MADDE 5 – (1) Kurul, ilgili İdare Amirinin başkanlığında, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı, Basın işleriyle görevlendirilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ile Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin katılımıyla oluşur.
(2) Kurul Başkanı, kendisinin yokluğunda Kurulun toplantısına başkanlık etmek üzere diğer İdare Amirlerinden birine vekâlet verebilir.
(3) Kurul, bu Yönetmelik ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, basın ve yayın mensuplarının TBMM’de yürütecekleri çalışmaları düzenlemek, yürütmek ve gerektiğinde Yönetmelik değişikliği teklifi ve aldığı uygulama kararlarını, yetkisine göre TBMM Başkanı veya Başkanlık Divanının onayına sunmakla görevlidir.
(4) Basın ve yayın kuruluşlarının muhabir, foto muhabiri ve kameramanlarına verilecek parlamento muhabiri kartı tahsis sayısı Kurul tarafından belirlenir. Kart tahsis işlemlerinde Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ve Basın İlan Kurumundan temin edilecek bilgiler dikkate alınır.
(5) Kurul, ayda bir kez toplanarak TBMM’nin basınla ilişkili konularını görüşür, parlamento muhabirleri ile ilgili tutanakları inceler ve karara bağlar.
(6) Kurul, TBMM Başkanının onayını alarak, olanaklar ölçüsünde basın ve yayın kuruluşlarına TBMM yerleşkesinde çalışma bürosu tahsis edebilir. Çalışma bürosu tahsis edilemediği durumlarda, basın ve yayın mensuplarının çalışmaları için düzenlenmiş ortak çalışma alanlarıyla oda tahsis talepleri karşılanır.
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kart Başvuru Usulü, Kartların Düzenlenmesi ve Verilmesi
Başvuru usulü
MADDE 6 – (1) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı her yasama yılı başlangıcından bir ay önce, basın ve yayın kuruluşlarına kart tahsis sayılarını bildiren birer yazı göndererek, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olmak üzere, TBMM’de görevlendirecekleri mensuplarının isim listesini ve evraklarının gönderilmesini ister.
(2) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM’de görevlendirmek istedikleri mensuplarına ait evrakları yedi gün içinde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bildirimlere, başvuru sahibinin dolduracağı form ile basın kartı örneği ve iki adet fotoğrafı eklenir.
Kartların düzenlenmesi ve verilmesi
MADDE 7 – (1) Basın ve yayın kuruluşlarının TBMM’de görevlendirmek istedikleri muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin en az beş yıllık basın kartı sahibi olmaları gerekir.
(2) TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlilerinden basın kartı sahibi olanlara, Kurul kararıyla parlamento muhabiri kartı verilir.
(3) TBMM’de görev yapacak basın ve yayın mensuplarına verilecek parlamento muhabiri kartı, parlamento muhabiri araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartının biçim yönünden düzenlenmesi ile hak sahiplerine verilmesine ilişkin işlemler, Güvenlik Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak Kurulun belirleyeceği çerçeve içerisinde, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Parlamento muhabiri kartı başvuruları, Kurulca karara bağlanır. Parlamento muhabiri araç giriş kartı başvurularının Yönetmeliğe uygun olup olmadığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca incelenir ve ilgili İdare Amirinin onayına sunulur. İdare Amirinin parlamento muhabiri araç giriş kartı başvuru formlarını onaylamasından sonra kartlar hazırlanır.
(4) Parlamento muhabiri kartı, parlamento muhabiri araç giriş kartı, geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı tarafından imzalanır, sahiplerine imza karşılığında teslim edilir. Kart sahiplerinin isim listesi ve TC kimlik numaraları TBMM Koruma Daire Başkanlığına bildirilir. Kartların geçerlilik süresi bir yasama yılıdır.
(5) Hazırlanan kart örnekleri, TBMM Koruma Daire Başkanlığına ve Destek Hizmetleri Başkanlığına bilgi amacıyla gönderilir.
Parlamento muhabiri kartı
MADDE 8 – (1) Parlamento muhabiri kartı almak üzere başvuruda bulunanların basın kartı kullanım süreleri, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden temin edilecek bilgiyle tespit edilir. Başvurular, Kurulda bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, başvuru sahiplerine parlamento muhabiri kartı verilip verilmeyeceğine karar verilir.
(2) Parlamento Muhabirleri Derneği eski başkanları ile basın şeref kartı sahiplerine koşulsuz, sürekli basın kartı sahiplerine ise bir basın yayın kuruluşunda fiilen çalıştığını belgelemesi koşuluyla, Kurulca, parlamento muhabiri kartı verilebilir.
(3) Parlamento muhabiri kartı aldıktan sonra çalıştığı işyeri ile ilişiği kesilen basın ve yayın mensupları, aldıkları tanıtma ve araç giriş kartlarını kırk beş gün içinde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. İlgili basın ve yayın kuruluşlarından veya meslekten ayrıldığı tespit edilen basın ve yayın mensubunun kartı, geçerliliğini yitirir. Kartını teslim etmeyenlerin isimleri Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca TBMM Koruma Daire Başkanlığına bildirilir. Bu kişiler, basın kimliğiyle TBMM’ye alınmazlar.
(4) İşyeri değiştiren basın ve yayın mensupları, eski kartlarını iade etmedikçe kendilerine yeni kart verilmez. Basın ve yayın kuruluşları da kartların iptali durumunda, söz konusu kartları Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına iade etmekle yükümlüdürler.
(5) İşyeri değişikliğinde yeni işyerine ait başvurunun, kartın kaybedilmesi halinde ise gazetede yayınlanan kayıp ilanının, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına verilmesi zorunludur.
Geçici basın giriş kartı
MADDE 9 – (1) Parlamento muhabiri kartı sahibi olmayan basın ve yayın mensuplarından, TBMM’de belli bir toplantıyı izlemek veya bir görüşme yapmak üzere gelenlere, basın kartı sahibi olmaları koşuluyla ve bu kart karşılığında Basın Bürosundan geçici basın kartı verilir.
(2) Geçici basın kartı alanlar, Genel Kurul salonunda ve komisyon salonlarında basına ayrılan yerlerde oturur. Genel Kurul çalışmaları sürerken, TBMM kulislerine kesinlikle giremezler. Geçici basın kartlı basın ve yayın mensupları, çalışmalarını tamamlayınca geçici basın kartını geri vererek TBMM’den ayrılırlar.
Geçici basın özel giriş kartı
MADDE 10 – (1) Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına, TBMM çalışmalarını izleyebilmeleri amacıyla, sahip oldukları basın kartlarıyla değiştirmek üzere Basın Bürosundan geçici basın özel kartı verilir. Geçici basın özel kartlı basın ve yayın mensupları, çalışmalarını tamamlayınca geçici basın özel kartını geri vererek TBMM’den ayrılırlar.
Parlamento muhabiri araç giriş kartı
MADDE 11 – (1) Parlamento muhabiri kartı taşıyanların beyan edeceği sadece bir araca, parlamento muhabiri kartı ve araç tescil belgesinin önlü arkalı fotokopisi ile birlikte başvurusu halinde parlamento muhabiri araç giriş kartı verilir.
(2) Araç başkası adına kayıtlı ise başvuru sahibinden TBMM araç giriş kartı taahhütnamesi ve araç sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi alınır. Araç bir şirket adına kayıtlı ise basın ve yayın kuruluşu ile şirket arasında düzenlenen araç kiralama sözleşmesinin bir örneği istenir. Parlamento muhabiri araç giriş kartı alınacak aracı makam veya şirket sürücüsü kullanması halinde, sürücünün nüfus cüzdanı fotokopisi alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Film ve Fotoğraf Çekimleri ile Basın Toplantısı
Basın toplantısı ve çekimler
MADDE 12 – (1) TBMM yerleşkesinde, her türlü canlı yayın, film ve fotoğraf çekimleri izne tabidir. Çekim izin formu, muhabir unvanlı kişi tarafından doldurulur ve imzalanır. İzin, ilgili İdare Amiri veya yetkilendireceği Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ya da basın işleriyle görevlendirilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı tarafından verilir. Çekim izinleri, belirtilen kişi, mekân, süre ve zamanla sınırlıdır.
(2) Aksine bir karar olmadıkça, TBMM Genel Kurul toplantılarında, basın locasından flaş kullanılmamak kaydıyla fotoğraf çekimi yapılabilir. TBMM Televizyonu dışında Genel Kurula kamera alınmaz.
(3) Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film ve fotoğraf çekimleri, Komisyon Başkanı ve siyasi parti grup başkanvekilinin iznine bağlıdır. Basın mensupları, toplantıları kendilerine ayrılan bölümlerden izleyebilirler.
(4) TBMM Basın Toplantı Salonunda, sadece milletvekilleri ile TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları partilerine mensup milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı yapabilirler.
(5) TBMM Şeref Holünde TBMM Başkanının katılacağı programlar haricinde televizyon programı yapılamaz.
(6) TBMM’de film ve fotoğraf çekimi ile röportaj yapmak isteyen, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından akreditasyonu yapılmamış yabancı basın ve yayın mensupları taleplerini öncelikle Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, basın müşavirliklerine veya büyükelçiliklere iletirler. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden gelecek izin talep yazısını müteakip, birinci fıkra hükümlerine göre izin verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Şartları ve Denetim
Çalışma şartları
MADDE 13 – (1) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM’nin çalışmalarını bu Yönetmelikte ve Güvenlik Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izleyebilirler. Bu amaçla TBMM’de sürekli muhabir, foto muhabiri ve kameraman görevlendirebilirler.
(2) Parlamento muhabirleri, Genel Kurul toplantılarını, izinli olarak da komisyon ve siyasi parti grup toplantılarını kendilerine ayrılan yerlerde izleyebilirler.
(3) Parlamento muhabirleri TBMM içerisinde kütüphane, lokanta, berber, açık otopark ve benzeri hizmetlerden yararlanabilirler.
(4) Kameramanlar ve foto muhabirleri Basın Bürosunda yapılan basın toplantıları hariç izinsiz olarak kamera ve fotoğraf makineleriyle birlikte TBMM binalarında ve bahçelerinde dolaşamazlar, izin verilmedikçe komisyon ve siyasi parti grup toplantı salonlarına giremezler.
(5) Geçici basın kartı taşıyanlar, kulislere giremezler, Genel Kurul toplantılarını basın locasından, komisyon çalışmalarını ve basın toplantılarını ise basına ayrılan bölümlerden izleyebilirler.
(6) Parlamento muhabirleri, geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı taşıyanlar giriş ve çıkışlarda TBMM Şeref Kapısını kullanamazlar.
(7) Basın ve yayın mensupları kendilerine verilen tanıtım kartlarını TBMM yerleşkesinde yakalarına takarlar.
Denetim
MADDE 14 – (1) Parlamento muhabirlerinin TBMM yerleşkesindeki davranış ve tutumları Kurul üyeleri tarafından denetlenir.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan, izinsiz ya da çekim izin formunda belirtilen kişi, mekân, süre ve zaman dışında çekim yapan, kıyafeti TBMM yerleşkesinde çalışmaya uygun olmayan basın ve yayın mensubunun durumu tutanakla tespit edilir ve Kurulda görüşülür. Kurulca ilgilinin uyarılmasına karar verilirse, Kurul kararı, Kurul Başkanının yazısıyla ilgiliye tebliğ edilir. Aynı tutumunda ısrar ettiği belirlenen ilgilinin parlamento muhabiri kartı Kurulca iptal edilir ve durum ilgilinin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.
(3) TBMM’nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici eylem ve davranışta bulunan basın ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilgili İdare Amirince iptal edilir. İptal gerekçesi ilgiliye ve kuruluşuna bildirilir. Kartı iptal edilen parlamento muhabiri, iptal süresince TBMM yerleşkesinde basın ve yayın faaliyeti yürütemez.
(4) Geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı verilen basın ve yayın mensupları da kart iptalinin dışında bu madde hükümlerine tabidir.
(5) Kurul kararları ile ilgili duyurular ve yazılar Kurul Başkanının imzasıyla ilgili yerlere gönderilir.
(6) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin ve Kurul tarafından alınacak ilgili kararların uygulanmasında Güvenlik Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak TBMM Koruma Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kıyafet
MADDE 15 – (1) Parlamento muhabirleri ile diğer basın ve yayın mensupları, TBMM Genel Kurul Salonu içerisinde, TBMM İçtüzüğünün 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uygun çalışırlar. Kadın muhabirler, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak pantolon da giyebilirler.
(2) Genel Kurul salonu dışında yönetmelik ve genelgelere uygun giyinilir.
(3) Bu hükümleri ihlal edenler yerleşke içinde uyarılırlar, Genel Kurulda ise dışarı çıkarılırlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

Parlamento Muhabirleri Derneği
2019