Kaynakça

TBMM Basın Çalışma Yönetmeliği

2023 yılı yenilenmiş haliyle    

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE

MEDYA MENSUPLARI VE KURULUŞLARININ ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya mensupları ve kuruluşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesindeki çalışmaları takip etmelerine ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, basın kartı sahibi yerli ve yabancı medya mensupları ile medya kuruluşları ve canlı yayın teknik hizmet sağlayıcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 168 inci maddesi ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Basın kartı: 9/4/2023 tarihli ve 7051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen kişilere İletişim Başkanlığınca verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilen resmi nitelikte bir kimlik belgesini,

b)  Basın teknik çalışanı: Medya kuruluşları ile canlı yayın teknik hizmet sağlayıcılarının hizmet ve canlı yayın araçlarında ve yayınlarında; kameraman, muhabir ve foto muhabiri unvanları haricinde görev yapan teknik çalışanlarını,

c) Basın teknik giriş kartı: Medya kuruluşları ve canlı yayın teknik hizmet sağlayıcılarının hizmet ve canlı yayın araçlarında ve yayınlarında görev yapan basın teknik çalışanlarına verilen giriş kartını,

ç) Basın-yayın faaliyeti: Bilgi ve haber sunmak amacıyla görüntü, fotoğraf, ses kaydı veya bunların iletimi yoluyla medya mensupları ve kuruluşları ile canlı yayın teknik hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen haber, röportaj, çekim, yayın ve programları,

d) Canlı yayın izin sistemi: Medya kuruluşları ile canlı yayın teknik hizmet sağlayıcılarının hizmet ve canlı yayın araçları ile bu araçlarda görev yapan şoför ve teknik çalışanlarının TBMM yerleşkesine girişleri ve yerleşkede çalışabilmeleri amacıyla kullanılan izin sistemini,

e) Canlı yayın teknik hizmet sağlayıcısı: Medya kuruluşlarına aralarındaki hizmet akdiyle canlı yayın teknik hizmeti veren firmayı,

f) Geçici giriş kartları:

1) Basın: Basın kartı sahibi medya mensuplarına verilen günlük giriş kartını,

2) Basın özel: Sürekli basın kartı sahibi medya mensupları ile medya kuruluşlarının basın kartı olan; sahibi, genel yayın yönetmeni, ülke, bölge, il temsilcisi ve köşe yazarlarına verilen günlük giriş kartını,

g) Güvenlik Yönetmeliği: TBMM Güvenlik Yönetmeliğini,

ğ) İnternet haber sitesi: İnternet ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayını,

h) Kurul: Basınla İlişkiler Kurulunu,

ı) Kurul Sekretaryası: TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığını,

i) Medya kuruluşu: 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 9/4/2023 tarihli ve 7051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliği ile 01/08/2019 tarihli ve 30849 sayılı Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik gereğince faaliyette bulunan kuruluşları,

j) Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten çalışanlarını,

k) Merkez: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kimlik, Tanıtım ve Giriş Kartlarının Düzenlenmesi ile TBMM Akıllı Kart Merkezi Hakkında Yönerge kapsamında TBMM’nin kart baskı hizmetlerinin yürütüldüğü TBMM Akıllı Kart Merkezini,

l) Parlamento muhabiri: Kurul tarafından parlamento muhabiri kartı verilen basın kartı sahibi medya mensuplarını,

m) Parlamento Muhabiri Başvuru Sistemi: Medya mensuplarının ve kuruluşlarının; akreditasyon ve parlamento muhabiri kartı başvuruları için kullanılan başvuru sistemini,

n) Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD): Parlamento muhabirleri arasında mesleki dayanışmayı ve yardımlaşmayı, medya mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarını uyumlu ve düzenli biçimde sürdürmelerini sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla kurulan derneği,

o) Parlamento muhabiri kartı: Muhabir, foto muhabiri ve kameraman unvanlarıyla verilen fotoğraflı giriş kartını,

ö) Plaka Tanıma Sistemi: TBMM’ye giriş - çıkış yapan araçların plakalarının kameralarla okunup tespit edilmesi amacıyla uygulanan kontrollü geçiş sistemini,

p) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan ve 5187 sayılı Kanuna göre gazete, dergi gibi basılmış eserler, haber ve fotoğraf ajansları ile internet haber sitelerinin yayınlarını,

r) Sürekli basın kartı: 9/4/2023 tarihli ve 7051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen kişilere İletişim Başkanlığınca belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen kimlik belgesini,

s) TBMM basın görevlisi: TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığında, Kurul sekretarya hizmetlerini yürüten, medya mensupları ve kuruluşları ile ilişkileri düzenleme ve koordinasyon sağlama görevi ile enformasyon hizmetlerinde çalışan Basın Bürosu personelini,

ş) TBMM basın görevli kartı: Basın Bürosunda çalışan görevlilere verilen tanıtım kartını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Basınla İlişkiler Kurulu

Kurul ve görevleri

MADDE 5- (1) Kurul, ilgili İdare Amirinin başkanlığında; TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ve basın işleriyle görevlendirilen başkan yardımcısı ile Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ve Başkan Yardımcısının katılımıyla oluşur.

(2) Kurul, yılda en az dört kez ve Kurul Başkanının çağrısı ile toplanarak üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Kurul, bu Yönetmelik ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; basınla ilişkilerin düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmakla, aldığı uygulama ve oda tahsis kararlarını TBMM Başkanının, yönetmelik değişikliği teklifini ise TBMM Başkanlık Divanının onayına sunmakla görevlidir.

(4) Kurul, medya mensupları ve kuruluşlarının; gerektiğinde ilgili mevzuat ve kamu kurumlarından temin edilecek bilgiler doğrultusunda akreditasyon talepleri, kart kontenjanları, kart başvuruları ile basın-yayın faaliyetleriyle ilgili diğer talepleri görüşür ve karara bağlar.

(5) Kurul, TBMM’de medya mensupları ve kuruluşlarının çalışma yapacakları alanları belirler.

(6) Kurul, medya kuruluşlarının akreditasyonlarını ve kart kontenjanlarını; basın kartı sahibi çalışan sayıları dikkate alınarak oluşturulan oranlara göre belirler.

(7) Kurul Başkanı, kendisinin yokluğunda Kurul toplantısına başkanlık etmek üzere diğer idare amirlerinden birine vekâlet verebilir.

(8) Kurul Başkanı, basın-yayın faaliyeti ve çekim izinleri konularında TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanını veya yardımcılarından birini yetkilendirebilir.

(9) Kurulun sekretarya hizmetleri, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Parlamento Muhabiri Kartı Başvurusu, Başvuru Usul ve Esasları,

Kartların Düzenlenmesi ve Verilmesi,

Geçiçi Giriş Kartları

Parlamento muhabiri kartı başvurusunda bulunabilecekler

MADDE 6- (1) Medya kuruluşları kontenjanından;

a) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazetelerin ve haftalık siyasi dergilerin,

b) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında yayın akış planları ile program türleri içerisinde; haber, haber bülteni, haber programları yer alan ulusal platformlarda yayın yapan televizyon kanallarının,

c) (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan medya kuruluşlarından en az on tanesi ile haber, görüntü ve fotoğraf sözleşmesi olan Türk haber ajanslarının,

ç) Türkiye’de temsilciliği bulunan yabancı haber ajanslarının, yayın akış planları ile program türleri içerisinde haber, haber bülteni, haber programları yer alan televizyon kuruluşlarının, siyasi nitelikteki günlük gazetelerin ve haftalık siyasi dergilerin,

d) Yayınlarında, özgün ve güncel siyasi haber, köşe yazısı, röportaj veya yorum niteliğinde yazılı, görsel ve işitsel içerikler yer alan, mücbir sebepler ve kanuni kısıtlamalar dışında yayınlarını kesintisiz olarak sürdüren ve İletişim Başkanlığınca akreditasyonu yapılan internet haber sitelerinin,

en az beş yıllık basın kartı taşıma süresine sahip çalışanları parlamento muhabiri kartı için başvuruda bulunabilir.

(2) Medya kuruluşları kontenjanı haricinde;

a) TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının muhabir, fotoğrafçı ve kameraman olarak görev yapan basın kartlı çalışanları

b) Bir medya kuruluşunda basın-yayın faaliyetinde fiilen çalıştığını, medya kuruluşu tarafından görevlendirildiğini ve hizmet-ücret ilişkisini belgelemesi koşuluyla sürekli basın kartı sahipleri,

c) Parlamento muhabirliği yapmış olan ve basın kartı bulunan eski ve mevcut PMD Başkanları ile mevcut dönem yönetim kurulu üyeleri,

parlamento muhabiri kartı için başvuruda bulunabilir.

Parlamento muhabiri kartı başvuru usul ve esasları

MADDE 7- (1) Parlamento muhabiri kartı başvuruları yasama yılının başlangıcından en az kırk beş gün önce yapılan duyuruda belirtilen süre içinde Parlamento Muhabiri Başvuru Sistemi üzerinden yapılır.  

(2) Kart başvurusunda bulunan medya mensupları, çalıştıkları kuruluşların yetkili imzasını içeren görevlendirme yazıları ile fotoğraflarını, başvuru süresi içerisinde Kurul Sekretaryasına gönderir.

(3) Kurul Sekretaryası, 6’ncı maddenin ikinci fıkrasının b) bendi kapsamında başvuruda bulunan medya mensuplarından en az altı aylık mesleki çalışmaya dair belge talep edebilir.

(4) Parlamento muhabirlerinden çalıştıkları kuruluşu değiştirenlere, Yönetmelik hükümlerini sağlamaları, TBMM’de akredite olmuş bir medya kuruluşu üzerinden başvurmaları ve eski kartlarını iade etmeleri koşuluyla Kurul kararı aranmaksızın yeni kart düzenlenir.

(5) Beş yıllık basın kartı taşıma süresini ilgili yasama yılı içerisinde dolduracak olan medya mensupları ile yayın hayatına yeni başlayan medya kuruluşlarının mensuplarının başvuruları Kurulda değerlendirilir.

Kartların düzenlenmesi ve verilmesi

MADDE 8- (1) Kurul kararının ardından, parlamento muhabiri kartı düzenlenecek medya mensuplarının bilgileri Kurul Sekretaryasınca TBMM Akıllı Kart Merkezine gönderilir.

(2) Merkez tarafından baskısı ve yetkilendirme işlemleri yapılan kartların dağıtımı Parlamento Muhabirleri Derneği tarafından gerçekleştirilir.

(3) 7’nci maddenin dördüncü fıkrasına göre başvuruda bulunanların kartları Kurul Sekretaryasınca Merkeze hazırlatılır.

Geçici giriş kartları

MADDE 9- (1) TBMM’de çalışma yapmak üzere gelen basın kartı sahibi medya mensuplarına Basın Bürosundan, basın kartları karşılığında geçici basın giriş kartı verilir.

(2) TBMM’de çalışma yapmak üzere gelen sürekli basın kartı sahibi medya mensupları ile medya kuruluşlarının basın kartı olan; sahibi, genel yayın yönetmeni, ülke, bölge, il temsilcisi ve köşe yazarlarına Basın Bürosundan, basın kartları karşılığında geçici basın özel giriş kartı verilir.

(3) Geçici giriş kartı alan medya mensupları, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışmalarını yürütür ve çalışmalarını tamamlamasının ardından kartı geri vererek TBMM’den ayrılır.

(4) Basın kartı olmayan medya mensuplarına geçici giriş kartı verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda Tahsis Başvurusu,

Plaka Tanıma Sistemi ve Canlı Yayın İzin Sistemi

 

Oda tahsis başvurusu

MADDE 10- (1) En az üç parlamento muhabiri olan medya kuruluşları oda tahsisi talebinde bulunabilir.

(2) Parlamento muhabiri sayısı yeterli olmayan medya kuruluşları ortak oda tahsisi talebinde bulunabilir.

(3) Süresi içerisinde ilgili yasama yılı için parlamento muhabiri kartı talebinde bulunmayan ya da ilgili yasama yılında parlamento muhabiri kartlı çalışanı kalmayan medya kuruluşlarının oda tahsisi Kurul kararıyla iptal edilebilir.

Plaka Tanıma Sistemi

MADDE 11- (1) Parlamento muhabirlerinin araçlarının Plaka Tanıma Sistemine tanımlama işlemleri, sadece kendisi, eşi, çocukları, anne, baba ve kardeşi üzerine kayıtlı bir araç için Parlamento Muhabiri Başvuru Sistemi üzerinden veya plaka tanıma sistemi kayıt formu ile Kurul Sekretaryasına başvurularak yapılır.

(2) Başvuruda bulunan parlamento muhabirleri, araç ruhsat örneğini, araç kiralık ise kiralama sözleşmesini, araç başkası adına kayıtlı ise taahhütnameyi Kurul Sekretaryasına gönderir.

(3) Parlamento muhabiri araçları sadece adına tanımlama yapılan kişi araç içerisinde iken TBMM’ye girebilir.

(4) Medya kuruluşlarının parlamento muhabiri kartı sahibi temsilcilerinin makam araçlarının girişlerinde araç kiralık ise araç kiralama sözleşmesinin bir örneği istenir. Aracı, medya kuruluşunun veya şirket sürücüsünün kullanması halinde sürücünün T.C. kimlik kartı örneği istenir.

(5) Plaka tanıma sistemine başvuru, tanımlama ve gerektiğinde sistemden çıkarılma ile ilgili diğer hususlar TBMM Güvenlik Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Canlı Yayın İzin Sistemi

MADDE 12- (1) Medya kuruluşları ve canlı yayın teknik hizmet sağlayıcıları; teknik personelinin, T.C. kimlik kartı, adli sicil belgesi, iletişim bilgileri ve canlı yayın araçları ile hizmet araçlarının araç tescil belgesi (araç bir şirket adına kayıtlı ise medya kuruluşu ile canlı yayın teknik hizmet sağlayıcısı arasında hizmet akdi sözleşmesi) örnekleriyle birlikte Kurul Sekretaryasına başvuruda bulunur.

(2) Başvurulardan Kurul Sekretaryasınca durumu uygun görülenler canlı yayın izin sistemine kaydedilir. Kayıt işlemleri tamamlanan medya kuruluşları; yöneticisine verilecek olan kullanıcı adı ve şifreyle ilgili sisteme giriş yaparak canlı yayın izin talebinde bulunur.

(3) İzin talepleri onaylanan teknik personel, geçerli kimlik belgesi karşılığında verilecek basın teknik giriş kartı ile TBMM’ye giriş yapabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Basın Toplantısı, İzinler, Çalışma Şartları, Denetim,

Yükümlülük ve Sorumluluklar

Basın toplantısı

MADDE 13- (1) TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonunda sadece, mevcut dönem milletvekilleri ile TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları partilerine mensup milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı yapabilir.

(2) Basın toplantısı randevusu, milletvekili makamınca “Basın Toplantısı Randevu Sistemi” üzerinden alınır. Sistemin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

İzinler

MADDE 14- (1) Kurulca belirlenmiş alanlar dışında TBMM’de yapılacak olan basın-yayın faaliyetleri izne tabidir.

(2) Medya mensupları Genel Kurul çalışmalarını Basın Locasından izler ve flaş kullanmamak kaydıyla fotoğraf çekebilir. TBMM Televizyonu dışında Genel Kurula kamera alınmaz ve yayın yapılamaz.

(3) Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında yapılacak olan basın-yayın faaliyetleri, komisyon başkanı ve siyasi parti grubunun; milletvekilleriyle makamlarında yapılacak basın-yayın faaliyetleri ise milletvekillerinin iznine tabidir.

(4) Medya mensupları TBMM’nin faaliyetlerini kendilerine ayrılmış olan yerlerden izleyebilir.

(5) Medya mensupları, geçici giriş kartlarıyla TBMM’nin çalışmalarını izleyebilir ve basın-yayın faaliyetinde bulunabilir.

(6) Sadece “muhabir” unvanlı parlamento muhabiri kartı olanlar ile “basın” ve “basın özel” unvanlı geçici giriş kartı taşıyanlar kulislere girebilir. Kulislere izinsiz olarak kamera ve fotoğraf makinesiyle girilemez.

(7) Canlı yayın yapmak isteyen medya kuruluşları ve canlı yayın teknik hizmet sağlayıcıları; canlı yayın izin sistemi üzerinden talepte bulunarak TBMM’ye giriş yapabilir.

(8) Medya mensupları ve kuruluşları ile parlamento muhabirleri ziyaretçilerle basın-yayın faaliyeti yapamaz.

(9) Parlamento muhabirleri, TBMM yerleşkesinde kütüphane, lokanta, berber, otopark, sağlık ve benzeri hizmetlerden yararlanabilir.

Çalışma şartları

MADDE 15- (1) Parlamento muhabiri kartı ve geçici giriş kartı taşıyanlar TBMM’de kartlarını görünecek şekilde takmak zorundadır.

(2) Genel Kurulda ve Kulislerde TBMM İçtüzüğünün 56 ncı maddesi hükümlerine, bu alanlar dışında ise ilgili yönetmelik ve genelgelere uygun giyinilir.

Denetim

MADDE 16- (1) Medya mensupları TBMM’deki çalışmalarında Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket eden medya mensubunun durumu Basın İlişkiler Kurulu’nda değerlendirilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan medya mensubu hakkında tutanak tutulur. Tutanak ilgiliye bildirilerek yazılı savunması istenir. Medya mensubunun, tutanağa beş gün içerisinde yazılı cevap vermemesi durumunda Kurul tutanağı dikkate alır.

(3) Kurul, tutanağın içeriği ve ihlalin tekerrürü durumunu da dikkate alarak, medya mensubunun öncelikle uyarılmasına ya da bir aydan yasama yılı sonuna kadar parlamento muhabiri kartının geri alınmasına veya iptal edilmesine; geçici giriş kartlarıyla faaliyette bulunanların ise bir aydan yasama yılı sonuna kadar geçici giriş kartlarıyla TBMM’de çalışmasına izin verilmemesine karar verebilir. Parlamento muhabiri kartı iptal edilenlere ise geçici giriş kartları verilmez.

(4) TBMM'nin saygınlığını ve güvenliğini ihlal eden medya mensubunun; varsa parlamento muhabiri kartı Kurul kararıyla iptal edilir ve geçici giriş kartlarıyla çalışmasına izin verilmez. Parlamento muhabiri kartı olmayıp geçici giriş kartlarıyla faaliyette bulunanların ise geçici giriş kartlarıyla çalışmasına izin verilmez.

(5) Basın kartı iptal edilen medya mensubunun parlamento muhabiri kartı iptal edilir.

(6) Bu madde hükümlerinin ve Kurul tarafından alınacak kararların uygulaması, Güvenlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri de dikkate alınarak TBMM Koruma Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülür.

Yükümlülük ve sorumluluklar

MADDE 17- (1) Basın kartı iptal edilen medya mensubunun durumu; kendisi ve/veya çalışmakta olduğu medya kuruluşu tarafından iki iş günü içerisinde Kurul Sekretaryasına bildirilmek zorundadır.

(2) Parlamento muhabiri kartını usulsüz kullanan veya kullandıranların kartı iptal edilir.

(3) Parlamento muhabiri, çalıştığı kuruluştan ayrılması halinde parlamento muhabiri kartını otuz gün içinde Kurul Sekretaryasına iade etmek zorundadır. Bu süre içerisinde kartını iade etmeyenler; ilgili yasama yılında bir medya kuruluşunda çalışmaya başlamış olsa dahi parlamento muhabiri kartı alamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Basın teknik giriş kartı

MADDE 18- (1) Medya kuruluşları ile canlı yayın teknik hizmet sağlayıcılarının hizmet ve canlı yayın araçlarında görev yapan çalışanlarına geçerli kimlik belgesi karşılığında basın teknik giriş kartı verilir.

(2) Basın teknik kartı verilenler Kurul tarafından belirlenen yerlerde çalışmalarını yürütür.

Basın görevli kartı

MADDE 19- (1) TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığında, Kurul sekretarya hizmetlerini yürüten medya mensupları ve medya kuruluşları ile ilişkileri düzenleme ve koordinasyon sağlama görevleri ile enformasyon hizmetlerinde çalışan Basın Bürosu personeline basın görevli kartı verilir.

(2) Basın görevli kartının verilmesi, kullanılması, sağlayacağı haklar ve gerektiğinde geri alınmasına ilişkin hususlar Kurul tarafından belirlenir.

Kartların kaybedilmesi veya yıpranması

MADDE 20- (1) Parlamento muhabiri kartının kaybedilmesi veya yıpranması halinde Kurul Sekretaryasına başvurulur.

(2) Parlamento muhabiri kartının kaybedilmesi halinde bu durumu belirtir tutanak ve/veya kayıp ilanının bulunduğu gazete nüshası ile hâlen çalışıldığını gösterir belge başvuruya eklenir.

(3) Kayıp ve yıpranma nedeniyle kart talebi hâlinde Kurul kararı alınmaksızın kart yenilenir.

(4) Geçici giriş kartlarının kaybedilmesi durumunda dilekçe ile Kurul Sekretaryasına bildirilir.

Parlamento muhabiri kartının geçerlilik süresi

MADDE 21- (1) Parlamento muhabiri kartının geçerlilik süresi bir yasama yılıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Basınla İlişkiler Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE  25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet 

Parlamento Muhabirleri Derneği
2019