PARLAMENTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel Hükümler

 

                Derneğin Adı ve Merkezi

                MADDE 1.- Parlamento Muhabirleri Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

 

Derneğin Amacı

                MADDE 2. – Dernek, gazete, dergi, kurum ve haber ajanslarınca TBMM çalışmalarını izlemekle görevli muhabirleri bünyesinde toplayarak, parlamento da çalışma basın mensuplarını mesleğin özel bir dalı durumuna getirmek amacıyla kurulmuştur.

                Dernek bu amaca ulaşmak için gazetecilerin parlamento içindeki çalışmalarını, mesleğin onurunu koruyacak ve yükseltecek biçimde düzenler.

                Dernek Üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve başarılarını arttırıcı yönde çapa göstererek, mesleki yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır ve bu amaçla girişimlerde bulunur. Bu arada, üyelerin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşların temsilcilerini Türkiye ye davet edebilir, yabancı ülkelerin derneklerinin davetlerine uyarak üyelerini ve temsilcilerini yurt dışına gönderebilir. Bunun yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığının görüşü ile İçişleri Bakanlığından gerekli izni alır.

 

MADDE 3.- Derneğin siyasi amacı yoktur. Dernek mesleki dayanışma ve mesleki konular dışında siyasi tartışmalara katılmaz. Bildiri yayınlamaz. Bildiriler yönetim kurulu kararı ile yayınlanır. Yayınlanmasına karar verilen bildirinin altında Yönetim Kurulu  Başkan ve üyelerinin imzaları bulunur.

 

                Amaç İçin Yapılacak Çalışmalar

                MADDE 4.- Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 1. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak ve bu yolda görevli diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 2. Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirerek, üyelerin toplumsal koşullarını iyileştirmek,
 3. Üyelerin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları gezilerde kolaylıklar ve mesleki ilişkiler sağlamak,
 4. Üyelerin mesleki ve sosyal gelişmeleri için kurslar, seminerler, toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak,
 5. Yurt içinde mesleki toplantılara katılmak, dernekler kanununun kurullarına uygun olarak uluslar arası toplantılarda üyelerini temsil etmek,
 6. İhtiyaç sahibi üyelerine sosyal yardımlarda bulunmak. Yardımlar yönetmelikle saptanır. Yönetmelik bu tüzüğün kabul edildiği Genel Kurul  toplantısında seçilecek Yönetim Kurulunca en geç üç ay içinde çıkartılarak tüm üyelere gönderilir.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

 

                Üyeliğin Kazanılması

                MADDE 5.- Derneğe üye olmak isteyenlerde şu nitelikler aranır:

 1. Basın mesleğinde en az beş yıl çalışmış olmak. Bu durumunu sarı basın kartı, bağlı bulunduğu mesleki kuruluş  yada SSK’dan getireceği belge ile kanıtlamak.
 2. 5253 Sayılı Dernek kanununun ilgili hükümlerine göre derneklere giriş için gerekli nitelikleri taşımak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.
 3. Mesleğin itibarını düşürecek kötü bir şöhrete sahip bulunmamak.

 

Üyeliğin İstemi ve Kabul

MADDE 6.- Beşinci maddede belirtilen niteliklere sahip olan, çalıştığı kurumca TBMM ‘nde  görevlendirilen  kişiler, üye olma isteklerini dernekçe bastırılan, basılı üyelik belgelerini imzalayarak, bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurur.

                Giriş bildirgesindeki iki asil üyenin tanıtma referans bulunur.

Başvuranın tüzük hükümlerine aynen uyacağını, tüzüğe göre, gerekli üyelik ödentisini ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul etmiş olması zorunludur.

 

MADDE 7.-  Dernek Yönetim Kurulu üyelik isteklerini bu konudaki dilekçeyi aldıktan en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya üyelik talebinin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.(Yapacağı ilk toplantıda inceleyerek karara bağlar.)  Yönetim Kurulu karar verirken,  üyelik isteğinde bulunanın, içinde görev yapacağı yüce kuruluşun gerektiği niteliklere sahip olmasını göz önünde tutar. Karar gizli ve üçte iki çoğunlukla verilir. Dernek üyeliği gerekli işlemler tamamlanıp istem sahibinin adının üye kayıt defterine yazılması ile kesinleşir( ve durum bir yazıyla istem sahibine bildirilir. )Üyelik istemi reddedilen gazeteci bu duruma ilk Genel Kurul toplantısında yazıyla itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

 

Üyeliğin Yitirilmesi

MADDE 8.-  Dernek üyeliğinin yitirilmesine yol açan durumlar şunlardır;

a)istifa (Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılabilir.)  b)ölüm c) Gazetecilik mesleğinden ayrılmak, d) Dernek üyeliği için gerekli nitelikleri herhangi bir şekilde yitirmek. e)  Mesleki görevine devam ettiği halde, üç ay süre ile ödenti vermeyip, Yönetim Kurulunca yapılan yazılı uyarıya rağmen borcunu bir ay içerisinde ödemeyen , devamlı olarak  meslek değiştirenler Yönetim Kurulunca  kütükten silinirler. f) Dernek ilke ve amaçlarına aykırı davranışta bulunanlar, tüzük hükümlerine uymayanlar, derneğe karşı güveni kötüye kullanma suçu  işleyerek, dernek onur kurulunca üyelikten kesin olarak çıkarılmak. g) Dernek üyeliğini ölüm dışında kaybeden yada kaybettirilen, üyelikten doğan eski ödenti borçlarını ödemekle yükümlüdür.

 

Dernek Üyeliğinin Hak ve Görevleri

MADDE 9.- Dernek üyeleri işyeri değiştirdiklerinde, işyerinin bildirilmesi üzerine, yeni kabul kararı gerektirmeden Parlamento Muhabirliğine devam edebilirler.

Üyeler, parlamento çalışmaları sırasında yöneticiler, görevliler ve parlamento üyeleriyle  görevleri gereği herhangi bir anlaşmazlığa düşerlerse bu durumun izlenmesini dernek yöneticilerinden isteyebilirler. Anlaşmazlık konusu varsa tanık ve belgeler, yazıyla derneğe bildirilir.

                Dernek üyeleri ikinci maddede belirtilen çalışma ve girişimlerden yararlanırlar. Yurtiçi ve Yurtdışı gezilerine katılacak üyeler yönetim kurulu tarafından seçilir. Geziye aynı yayın organından birden fazla üye katılamaz gezi için bir yedek üye saptanır.

               

MADDE 10.-  Dernek üyelerinin görevleri şunlardır:

 1. Üyeliğe kabul edildiği zaman 100 TL. giriş ödentisi vermek. Bu ödenti bir ay içinde yapılmazsa, üyelik işlemi yürümez.
 2. Her ay 8 TL. olmak üzere yılda 96 TL. aidat vermek. Üyeliğe giriş ve yıllık aidat miktarları her yılın ekonomik koşulları ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak Genel Kurulca değiştirilebilir.
 3. Parlamento içi çalışmalarda ciddiyet ve ağırbaşlılıkla hareket etmek,
 4. TBMM İçtüzüğünde yer alan basınla ilgili yönetmelik hükümlerine uymak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Organları

 

                MADDE 11.- Derneğin organları şunlardır:

                1.Genel Kurul 2.Yönetim Kurulu 3.Denetim Kurulu 4. Onur Kurulu

 

                Genel Kurul

                MADDE 12.-  Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

                Genel Kurul üç yılda bir Mart ayı içinde olağan olarak toplanır.

               

                Genel Kurul Toplantıları

                Genel Kurul

 1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim

Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine yerel sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri (üyeler arasında)  üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

                Çağrı Usulü

MADDE 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri

                MADDE 14.-  Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

 

                MADDE 15.- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.

                İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye  tam sayısı toplamının  iki katından az olamaz.

 

                Toplantının Yapılış Usulü

                MADDE 16.-  Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen  gün saat ve yerde yapılır.

                Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

                15. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

                Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir.

                Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

                MADDE 17.- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

                Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

                MADDE 18.- Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin uluslar arası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin feshedilmesi

 

MADDE 19.- Genel Kurul kararları toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır.

Ancak tüzüğün değiştirilmesi,  bu konuyu da kapsayan gündemle yapılacak toplantıya katılan üyelerin  üçte iki çoğunluğu ile gerçekleşebilir. Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

                Derneğin feshi ile ilgili görüşme tüzüğün özel maddesine göre yapılır.

                Yönetim Kurulu

                MADDE 20.- Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen yedi üyeden oluşur. Daha az oy alan yedi üye yedek kalır. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
 3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir

Sayman ve bir dış ilişkiler koordinatörü  seçer. Seçim gizli oyla yapılır. Başkanın olmadığı yer ve durumda Yönetim Kuruluna başkan yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanlığının boşalması halinde ilk toplantısında yeni başkanı seçer. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Başkan Yönetim Kurulunu temsil eder.

                Yönetim Kurulu derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için çalışır ve üyelerin parlamento içindeki çalışmalarını bu amaçla denetler. Yönetim Kurulu parlamento giriş kartlarının düzenlenmesini ve kimlere verileceğini saptar, gerektiği hallerde bu iş için Başkanlık Divanı ve TBMM Basın Müşavirliği ile işbirliği yapar.

                Yazman Dernek Yönetim Kurulunun kararlarının uygulanmasını sağlar. Yazışma işlemlerini yapar,  toplantıların gündemlerini hazırlar. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı hallerde derneği temsil eder.

                Sayman,  derneğin akçeli işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar. Sayman Dernek gelirlerinden en fazla 1.000 ……TL üzerinde bulundurabilir. Derneğin parası ulusal bir bankada açılan hesapta bulundurulur.

                Dernek hesabından para çekilmesi Yönetim Kurulu kararından sonra Başkan ve Saymanın imzasıyla birlikte olur.

 

                Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

                MADDE 21.- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra  üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içende toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

                Denetim Kurulu

                MADDE 22.- Denetim Kurulu Genel Kurulca seçilen üç üyeden oluşur. Üç de yedek üye seçilir. Denetçiler, Yönetim Kurulunun akçeli işlerini her an denetleyebilirler. Denetimler sonunda durumu belirten bir tutanak düzenleyerek Yönetim Kuruluna verilir. Denetçiler yıl sonunda düzenledikleri raporu da Genel Kurula sunarlar.

                Denetim sonunda, akçeli işlerde kesin bir yolsuzluk saptanır ve bu hususta bütün üyeler birleşirse, durum ayrıntılarıyla Yönetim Kuruluna bildirilir ve Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması istenir.  Yönetim Kurulu denetçilerin gün ve gündem saptayarak yaptıkları isteme uymak zorundadır.

 

                İç Denetim

                MADDE 23.- İç Denetim Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi Bağımsız denetim kurulları tarafından da yapılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim kurulunca  denetim yapılmış olması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

                Onur Kurulu

                MADDE 24.- Onur Kurulu, Genel Kurulca en az 10 yıl mesleki kıdemi olanlar arasından seçilen üç üyeden kurulur. Genel Kuruldan bu üyelerden sonra en çok oy alan 3 üye yedekte bulunur, gerektiğinde göreve çağrılır.

               

MADDE 25.- Onur Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Derneğin amacına aykırı davrananlar,
 2. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile TBMM İçtüzüğünün basınla ilgili yönetmeliğine uymamakta direnenler,
 3. Mesleğin onuruna aykırı davranışta bulunanlar,
 4. Kişisel onurunu koruyamadığı ileri sürülen hakkındaki iddiaları incelemek ve karara bağlamak,

Bu gibi durumlar Yönetim Kurulu ya da Dernek üyelerinde 5 inin yazılarıyla Onur

Kuruluna getirilir. Yönetim Kurulu ya da üyelerden gelen istemler üzerine Onur Kurulu hemen toplantıya çağrılır.

 

                Karar ve İhtiraz Süresi

                MADDE 26.- Onur Kurulu kendisine gönderilen yazıları Yönetim Kurulunun çağrısından en geç 15 gün sonra karara bağlar. Onur Kurulu kararlarına Genel Kurulda yazılı olarak ihtiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

                Cezalar

                MADDE 27- Onur Kurulu 24. Madde de belirtilen şekilde davrananlara aşağıdaki cezaları verebilir.

 1. Uyarma
 2. Açık Uyarma,
 3. Kınama,
 4. Açık Kınama

 

Üyelikten çıkarma

MADDE 28.-  Yönetim Kurulu Tüzüğü 8. Maddesi kapsamında belirtilen şartları taşımayanları üyelikten çıkarabilir. Üyelikten çıkarılan Genel Kurula başvurabilir.

Yönetim Kurulu, sadece  çıkarma kararlarını hakkında karar alınan temsil ettiği işleri ile TBMM Başkanlık Divanı’na yazı ile bildirir. Parlamento kartı iptal edilir. Diğer duyurma ilgili üyeye yapılır.

               

                Seçimlerin Bildirilmesi

                MADDE 29.- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına  seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

                Derneğin Gelirleri

                MADDE 30.- Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. Giriş ödentileri,
 2. Yıllık ödenti
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ve faizler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 

Derneğin Borçlanması

MADDE 31.- Dernek Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği yetki (limit) çerçevesinde borçlanabilir. Aksi takdirde borçlanma yapamaz.

 

Tutulacak defterler

 

Madde 32 - Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

MADDE 33.-  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açıkolarak yapılır.

 

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘’Tasfiye halinde Parlamento Muhabirleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

 Bu kurul ,önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçları ödenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları,genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,devredilecek yerler belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.   

               

                HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

                MADDE 34 Parlamento Muhabirleri Derneği tüzüğünde açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 1-Bu tüzük değişiklikleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca 04 Kasım 2017  tarihinde Bestekar Sokak 2/2 Adresindeki PMD Merkezinde  gerçekleşen 1. Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.

 

 

Parlamento Muhabirleri Derneği
2019